Upravna tijela

Za obavljanje poslova iz djelokruga županije ustrojavaju se upravna tijela.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje župan. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada, upravljanje upravnim tijelima, odgovornost za obavljanje poslova, prijam u službu te ostala pitanja od značaja za funkcioniranje upravnih tijela.

Ostala pitanja: unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi radnih mjesta, broj izvršitelja te ostala bitna pitanja za rad upravnih tijela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu kojeg donosi župan Karlovačke županije na prijedlog pročelnika upravnih tijela.

Upravna tijela Karlovačke županije od 1. siječnja 2020. godine počinju obavljati povjerene poslove državne uprave koje je obavljao Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji.